Kapinių aprašymai

Ledos kapinės, Užliedžių sen., Kauno raj.
Ledos kapinės – veikiančios kapinės Vijūkuose, Užliedžių seniūnijoje (Kauno raj.). Užimamas plotas – 1,3 ha. Artimiausios gyvenvietės – Užliedžiai, Giraitė. Kapines eksploatuoja Kauno miesto savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“.
Stingant laidojimo vietų veikiančiose kapinėse ir kol nebus įrengtos Vainatrakio kapinės, Kauno miesto savivaldybė mirusius miestiečius leidžia laidoti Kauno rajone esančiose Ledos kapinėse.  Pagal susitarimą tarp miesto ir rajono savivaldybių Ledos kapinės plečiamos ir tvarkomos: pastatyti ir eksploatuojami biotualetai, įrengta automobilių aikštelė, taip pat organizuotas Kauno miesto gyventojų vežimas visuomeninio transporto maršrutiniais autobusais iki kapinių. Per beveik dvejus metus čia palaidota per 1 tūkst. žmonių. 2012 m. dar buvo likę maždaug 500–700 vietų naujoms kapavietėms įrengti.

Karmėlavos kapinės, Rykštynės km. Karmėlavos sen., Kauno raj.
Karmėlavos kapinės yra Karmėlavos miestelio vakarinėje dalyje. Užima 82 ha. Tai buvo pagrindinės Kauno miesto gyventojų kapinės, veikiančios nuo 1985 m. Kasmet čia buvo naujai palaidojama apie 1000 mirusiųjų.

 

Petrašiūnų kapinės, M. Gimbutienės g.
Petrašiūnų kapinės yra Kaune, rytinėje Petrašiūnų dalyje. Apima apie 9 ha plotą, radialinio plano. Iš šiaurės rytinės ir rytinės pusės kapines juosia Marijos Gimbutienės gatvė, šiaurės vakarų – gyvenamieji namai, pietinėje pusėje – pušynas. Pagrindiniai vartai yra iš M. Gimbutienės gatvės pusės. Daug antkapinių paminklų, įvairiu laikotarpiu sukurtų skulptorių Juozo Zikaro, Petro Aleksandravičiaus, Juozo Kėdainio, Vlado Žuklio, Petro Deltuvos ir kitų, yra paskelbti dailės paminklais. Kapinės įkurtos apie 1939–1940 m., laidoti pradėta 1941 m. 1955–1961 m. praplėstos į rytinę ir pietinę pusę, taip pat perkelti palaikai iš panaikintųjų Centrinių ir Vilijampolės kapinių. Nuo 1970 m. kapinėse laidojama tik panteone ir šeimų kapavietėse.  Kapinės smarkiai nukentėjo 2010 m. rugpjūčio škvalo metu. 2012 m. kapinėse įrengti pirmieji  kolumbariumai Kaune. Šiuo metu plečiama kolumbariumų statyba.

Petrašiūnų kapinėse palaidoti nusipelnę Lietuvai ir Kauno miestui žmonės: Juozas Akelaitis, Rostislavas Andrejevas, Robertas Antinis, Vytautas Augustaitis, Konstantinas Avižonis, Petras Avižonis, Kipras Bielinis, Petras Babickas, Kazimieras Baršauskas, Rostislavas Baublys, Jonas Bielionis, Juozas Bieliūnas, Feliksas Bielinskis, Kazys Binkis, Leonas Bistras, Juozas Blužas, Bernardas Brazdžionis, Jonas Bulavas, Balys Buračas, Liudvikas Butkevičius, Kazimieras Būga, Pranas Čepėnas, Vincas Čepinskis, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Antanina Dambrauskaitė, Juozas Dambrauskas, Liudas Dambrauskas, Juozas Damijonaitis, Adolfas Damušis, Pranas Daunys, Jurgis Dobkevičius, Vladimiras Dubeneckis, Klaudijus Dušauskas-Duž, Antanas Gabrėnas, Paulius Galaunė, Adelė Galaunienė-Nezabitauskaitė, Kęstutis Genys, Marija Gimbutienė, Konstantinas Glinskis, Antanas Gravrogkas, Algirdas Julius Greimas, Kazimieras Grybauskas, Alina Grinienė, Jonas Grinius, Juozas Gruodis, Juozas Grušas, Antanas Gustaitis, Juozas Indra, Jonas Jablonskis, Augustinas Janulaitis, Zigmas Januškevičius, Egidijus Jaržemskas, Kazimieras Jaunius, Pranas Jodelė, Ignas Jonynas, Steponas Kairys, Petras Kalpokas, Jurgis Karnavičius, Antanas Karoblis, Marcė Katiliūtė, Leonas Kaulakis, Mykolas Kaveckis, Leonardas Kazokas, Petras Klimas, Antanas Kriščiukaitis, Viktoras Kuprevičius, Vladas Kuzma, Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, Marija Lastauskienė-Lazdynų Pelėda, Stasys Lozoraitis (1924), Algimantas Masiulis, Titas Masiulis, Pranas Mašiotas, Irena Matijošaitienė, Pranas Mažylis, Antanas Merkys, Vaclovas Miknevičius, Ričardas Mikutavičius, Vincas Natkevičius, Juozas Naujalis, Salomėja Nėris, Juozas Pakalnis, Mikas Petrauskas, Antanas Purėnas, Stasys Raštikis, Petras Rimša, Viktoras Ruokis, Stasė Samulevičienė, Raimundas Samulevičius, Antanas Samuolis, Stasys Santvaras, Česlovas Sasnauskas, Jonas Semaška, Alfonsas Sklėrius, Kajetonas Sklėrius, Mykolas Sleževičius, Mykolas Songaila, Jonas Staugaitis, Vytautas Steponaitis, Antanas Strabulis, Liudvikas Strolis, Antanas Sutkus, Petras Šalčius, Stasys Šimkus, Kazys Šimonis, Telesforas Šiurkus, Kazys Škirpa, Algirdas Šocikas, Ričardas Tamulis, Liudas Truikys, Leonas Ulevičius, Juozas Urbšys, Kazys Veverskis, Juozas Zikaras, Mykolas Žilinskas, Antanas Žmuidzinavičius.
Pertašiūnų kapinėse įrengti kolumbariumai.

 

Žydų kapinės, H.ir O. Minkovskių g.
Aleksoto žydų kapinės – veikiančios kapinės H. ir O. Minkovskių gatvėje, Aleksoto sen., Kaune. Tai vienos iš kelerių žydų kapinių mieste, kitos – nebeveikiančios Žaliakalnio(Radvilėnų pl.), Vilijampolės (Kalnų g.) ir Panemunės kapinės (Vaidoto g.).
Žydų kapinėse Aleksote pradėta laidoti XIX a. Iki Antrojo pasaulinio karo žydų kapinėmis rūpinosi jų „Laidotojų brolija“. Ši organizacija paimdavo velionį, jį parengdavo laidojimui, aprengdavo įkapėmis. Brolija prižiūrėjo kapus, jų aplinką.
1978 m. į šias kapines buvo perkelti palaikai iš Kauno geto žydų kapinių Vilijampolėje, prie Varnių tilto.
Kapinių užimamas plotas – 1,03 ha. Jų teritorija įsiterpusi siaurame ruože tarp stambios pramonės įmonės AB Kauno grūdai užimamos teritorijos ir Aleksoto šlaito. Patenkama pro įmonės sandėlių kiemą H. ir O. Minkovskių g. 114. Kapinių pagrindiniai vartai įrengti už gamybinės paskirties pastatų, prie pat vietinės krovinių vežiojimo geležinkelio atšakos. Kapines eksploatuoja Kauno miesto savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“. Ji prižiūri kapinių teritoriją, bet pačių kapaviečių tvarkyti įmonė neturi teisės.

Romainių 1-osios kapinės, Šilainių pl.
Romainių kapinės – veikiančios kapinės Romainiuose, Kauno miesto savivaldybėje. Vienų didžiausių Kauno kapinių užimamas plotas – 29,8 ha, iš kurių 18,7 ha tenka 1-osioms kapinėms, 11,1 ha – 2-osioms kapinėms. Jų teritoriją riboja greitkelio Via Baltica lankstas, Šilainių plentas, Veršvo upelio slėnis. Kapines eksploatuoja Kauno miesto savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“.  Kapinės atidarytos 1966 m. (2-osios kapinės atidarytos 1970 m.).
Kapinėse palaidoti žymus žmonės: Prozininkas, religijotyrininkas Gintaras Beresnevičius, Skulptorius Bernardas Bučas, Kalbininkas Napalys Grigas, Inžinierius Edmundas Jasiūnas, Lietuvos laisvės simbolis Romas Kalanta, Agronomas Stasys Krikščikas, Dainininkas, karininkas Antanas Kučingis, Tapytojas Antanas Martinaitis, Pedagogas, spaudos darbuotojas Kazimieras Masiliūnas, Archeologas, etnologas Karolis Mekas, Steigiamojo Seimo narys Feliksas Mikšys, Orientalistas, kultūros istorikas Romualdas Neimantas, 1928 m. olimpietis Viktoras Ražaitis, Fizikė Liucija Sereikaitė-Juozonienė, Tarpukario Lietuvos žemės ūkio ministras Juozas Skaisgiris, Tarpukario karo lakūnas Simas Stanaitis, Aktorius, režisierius Viktoras Šinkariukas, Dailininkas Stasys Ušinskas, Tapytojas Arūnas Vaitkūnas, Aktorius Algirdas Venskūnas, Inžinierius Vladas Žalnerauskas

Romainių 2-osios kapinės, Šilainių pl.

Seniavos kapinės, Seniavos pl.
Seniavos kapinės – veikiančios kapinės Seniavos pl. 62 A, Seniavoje, Kauno miesto savivaldybėje. Kapinių užimamas plotas – 10,6 ha. Jų teritoriją iš pietų pusės riboja gilus Sąnašos upelio slėnis. Kapines eksploatuoja Kauno miesto savivaldybės įmonė „Kapinių priežiūra“. Rengiama kolumbariumo statybos vieta Seniavos kapinėse. Įmonės planuose kolumbariuma Seniavos kapinėse pastatyti ir pradėti eksploatacija 2013 m.
Kapinių šiaurės vakarinėje dalyje įrengtas Lietuvos karo lakūnų memorialas, įrašytas Lietuvos Respublikos kultūros paveldo register. Į šias kapines apie 1960 m. buvo perkelti lakūnų palaikai iš miesto senųjų kapinių Vytauto prospekte.
Taip pat palaidoti žymūs žmonės: inžinierius Jonas Boruta, tarpukario politikas Jonas Diržys, žurnalistas Stasys Jameikis, knygų leidėjas Antanas Kniūkšta.

 

Linkuvos kapinės, Mosėdžio g.

Kleboniškio kapinės, Palapinių g.

Veršvų kapinės, Atramos g.

Žemųjų Kaniūkų kapinės, Raudondvario pl.

Aukštųjų Šančių Karių kapinės, Ašmenos g.

Eigulių kapinės, Jonavos g.

Panemunės kapinės, Tylos g.